NOW-subsidie berekening
De subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) geldt voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met een fors verlies aan omzet. Bedrijven kunnen in beginsel voor de subsidie in aanmerking komen als zij door de coronacrisis een omzetdaling verwachten van minstens 20% gedurende een periode van vier maanden. Voor een verdere uitleg wordt verwezen naar de NOW-regeling. Hieronder kunt u een indicatie berekenen voor hoeveel subsidie u mogelijk in aanmerking komt.
1 2 3
OMZET KOSTEN UITKOMST
OMZET
De hoogte van de uitkering onder de NOW-maatregel is afhankelijk van twee variabelen: de omzetderving en de loonkosten. Om het percentage omzetderving uit te rekenen wordt de geprognosticeerde omzet uit een referentieperiode van vier maanden in 2020 vergeleken met een derde van de gerealiseerde omzet uit 2019. Voor wat betreft de referentieperiode in 2020 kan gekozen worden uit een periode van vier maanden, beginnend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, op basis van wanneer de grootste omzetdaling verwacht wordt. Bijvoorbeeld verwacht u in de periode juli-oktober een lagere omzet dan de periodes juni-september en augustus-november? Vul dan de geprognosticeerde omzet in van juli, augustus, september en oktober.
Let op: gebruik voor de omzet de omzetdefinitie zoals deze wordt gehanteerd in de jaarrekening en vermeld de bedragen in duizenden euro’s. Noot: (a) Referentieperiode is de periode van 4 maanden beginnend 1 juni, 1 juli of 1 augustus, welke gekozen kan worden op basis van wanneer de grootste omzetdaling optreedt.
2019
Omzet volgens jaarrekening (€'000)
2020
Maand 1
Maand 2
Maand 3
Maand 4
Totaal
Noot: (a) Referentieperiode is de periode van 3 maanden beginnend 1 maart, 1 april of 1 mei, welke gekozen kan worden op basis van wanneer de grootste omzetdaling optreedt.
VOLGENDE STAP
KOSTEN
Voor de loonsom wordt het zogenoemde sociale verzekeringsloon gebruikt. Voor alle bedrijven komt hier een vaste opslag van 40% voor werkgeverslasten bovenop, zoals opbouw van pensioen, afdracht van werkgeverspremies en vakantiegeld. Van dit totaal wordt tot maximaal 90% vergoed, afhankelijk van de daadwerkelijke omzetdaling. Voor het berekenen van de subsidie gaat de overheid uit van de loonsom in de loonaangifte van maart 2020, met als inspanningsverplichting voor de werkgever om de loonsom in juni tot en met september 2020 gelijk te houden aan de loonsom van maart 2020. Werkgevers krijgen vanwege de noodsituatie eerst een voorschot van 80% op de verwachte subsidie over de loonsom. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij de bevoorschotting (maart 2020 x 4) vergeleken met de daadwerkelijke loonsom over de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. In het geval de loonsom lager uitvalt dan is berekend in het voorschot, wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugbetalingsverplichting aan het UWV. De gedachte is om werkgevers te stimuleren werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten, voordat er sprake was van de terugval in de omzet.
U kunt NOW-subsidie aanvragen tot een maximum brutosalaris van €9.538 per FTE. Voor het gedeelte van het brutosalaris boven €9.538 kan geen subsidie worden aangevraagd. De som van het gedeelte van de salarissen boven deze drempel wordt niet in de loonsom meegenomen die ten grondslag ligt aan de subsidieberekening.
VOLGENDE STAP
NOW INPUT
VOLGENDE STAP

BEREKENINGEN

UITKOMST
Hieronder vindt u de indicatieve NOW-uitkering op basis van de door u ingevulde gegevens. Let op, deze berekening houdt geen rekening met specifieke uitzonderingen zoals vermeld in artikel 7 lid 1a en b van de NOW-subsidie. Let op deze berekening houdt geen rekening met specifieke wijzigingen in de NOW na 13 juni 2020.
Heeft u vragen over de NOW regeling, of wat deze voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met:
Rick Meijer
Manager, Transaction Services
+31 6 22700158
Ewald van Hamersveld
Partner, Transaction Services
+31 6 53785290
PRINT BEREKENING
START NIEUWE BEREKENING
De in deze tool gepresenteerde informatie is gebaseerd op een regeling die mogelijk nog aan verandering onderhevig is. Bovendien is de tool van algemene aard en niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaald persoon of entiteit. KPMG streeft ernaar u met deze tool en de daarmee gegenereerde informatie van een indicatie te voorzien. KPMG kan echter geen garantie geven dat de met deze tool gegenereerde informatie juist is en in de toekomst blijft. Bovendien zijn de berekening en informatie in deze tool niet bedoeld om deskundig (financieel/juridisch/fiscaal) advies te vervangen. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen, maar altijd eerst een deskundig adviseur te raadplegen die u van advies kan voorzien toegepast op uw specifieke situatie. Aan het gebruik van deze tool kunnen geen rechten worden ontleend en KPMG N.V. en hieraan gelieerde entiteiten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de tool zelf, of de gevolgen van beslissingen op basis van gebruik van de tool en de daarin opgenomen berekeningen en/of informatie.